CONTRACT-CADRU

de comercializare de servicii turistice


Părţile contractante 


Societatea Comercială MAGENTA 7 SENSES SRL cu sediul in CORUND, STR TELEK NR. 31, JUD. HARGHITA, nr. telefon +40-770-508-580, Cont bancar nr. RO95OTPV300001416769RO01 deschis la OTP BANK ROMANIA, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J19/656/2021 cod fiscal 45282149 avand licenta nr. 2514/27.01.2022, e-mail: office@magenta7.travel, în calitate de agent de turism, denumită în continuare Agenţia, şi turistul/reprezentantul turistului, 

Domnul/doamna  …………….. domiciliat/domiciliată ………….Str ……… Nr.. ap….. telefon ……, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria …...nr.……eliberat/eliberată de … …….. la data de……….,.. au convenit la încheierea prezentului contract.


 I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher-ul anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată. 


 II. Preţul 

  1. Preţul contractului este , şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei.

  2. Prețul plătit integral exprimat la cursul BNR+2.5% din ziua plății, valorând …, pe data de ………..


  III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 

 1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 7 zile înainte de data plecării. 

 3. În cazul în care, datorită condițiilor meteo nefavorabile agenția decide că programul respectiv nu se poate derula în condiții sigure, aceasta este obligată: 

 a) să ofere turistului alternative corespunzătoare fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate; 

 b) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, agenția emite un voucher pe numele turistului care poate fi folosit timp de un an de la data emiterii acestuia.

 4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri: 

 a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; 

 b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita. 

 5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de o zi înainte de data plecării, următoarele informaţii: 

 a) locul și ora întâlnirii cu ghidul dedicat grupului


 IV. Drepturile şi obligaţiile turistului 

 1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa Agenţia în ziua premergătoare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. 

 2.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru: 

 a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau 

 b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 

 2.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 

 a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; 

 b) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, agenția emite un voucher pe numele turistului care poate fi folosit timp de un an de la data emiterii acestuia.; 

 c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului. 

 2.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 

 a) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse); 

 b) anularea s-a făcut din vina turistului. 

 3. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să accepte emiterea de către agenție a unui voucher în cuantum de 70% din valoarea contractului reziliat. Diferența de 30% reprezintă despăgubirea față de Agenţie. 

 7. Turistul este obligat să prezinte voucherul emis de Agenție în momentul întâlnirii cu ghidul dedicat grupului. 


 V. Renunţări, penalizări, despăgubiri 

 1. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să accepte emiterea de către agenție a unui voucher în cuantum de 70% din valoarea contractului reziliat. Diferența de 30% reprezintă despăgubirea față de Agenţie.

 

 VI. Reclamaţii 

 1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are posibilitatea de a întocmi o sesizare în scris, în formularul primit de la agenție, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea serviciilor turistice contractate, ce se va transmite prompt atât Agenţiei. 

 2. Agenţia va acţiona pentru soluţionarea sesizării, și comunică soluția turistului și eventualele despăgubiri care i se cuvin. 


 VII. Asigurări – Turistul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei Asigurare: German Romanian Assurance S.A., cu seria: IF nr. 3352/ 05.01.2022

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje. 


VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: 

 a) voucher și program turistic; 

 b) factura cu link de plată online. 


 IX. Dispoziţii finale 

 1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 2. Comercializarea serviciilor turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. 

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant, formular online sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.